Naudojimosi svetaine taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė svetainė www.suzyle.lt(toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama MB „Zylės grupė“ (įmonės kodas: 305608098; buveinės adresas: Lukno g. 1A, Utenos r.) (toliau – Zylės grupė).

1.2. Šios naudojimosi svetaine taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp Zylės grupė ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi Svetaine, o tai pat ir Taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Lankytojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros.

1.3. Šiose Taisyklėse terminas „naudojimasis Svetaine“ yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Lankytojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, naudojantis interneto naršykle (Chrome, Edge, Firefox, Opera ir kt.), o terminas „paslaugos“ – suprantamas kaip visų ir bet kokių Lankytojo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, dalyvavimą veikiančiame diskusijų forume, klausimų teikimą naudojantis specialiu Svetainėje įdiegtu moduliu, registruojantis, užsakant prekes, rašant komentarus bei atliekant visus kitus veiksmus Svetainėje.

1.4. Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasis Svetaine ir paslaugomis joje yra nemokamas. Jeigu teikiama paslauga yra mokama – apie tai Lankytojai Svetainėje yra informuojami papildomai.

1.5. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

1.6. Zylės grupė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

1.7. Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų Svetainėje pateikiamų Taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų. Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

Lankytojų registracija ir asmens duomenų apsauga

2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis) ir ,Lankytojo pasirinkimu, užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save Zylės grupė (toliau – Duomenys).

2.2. Zylės grupė visais atvejais ir be išankstinio pranešimo turi teisę panaikinti Lankytojo registraciją bei sunaikinti visus Lankytojo registracijos procedūros metu gautus Duomenis.

2.3. Atlikdamas registracijos procedūrą Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Duomenis. Zylės grupė ir Lankytojas susitaria, jog Zylės grupė vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Duomenys yra teisingi ir išsamūs. Zylės grupė jokiu atveju nebus laikoma atsakinga už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Lankytojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Lankytojui, Zylės grupėturi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Lankytojas padarė ar galėjo padaryti žalos Zylės grupė, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Lankytoją kompetetingoms valstybinėms institucijoms.

2.5. Lankytojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis, norėdami naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visa apimtimi tenka tik Lankytojui.

2.6. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, jog tik jis pats, o ne Zylės grupė, atsako už Duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis paslaugomis, apsaugą ir slaptumą.

2.7. Lankytojas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Zylės grupė tvarkytų bet kokius Lankytojo pateiktus asmens Duomenis arba kitokią informaciją ir naudotų tokią informaciją tik šių Taisyklių vykdymo tikslais, paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros ir statistikos bei kitais tikslais.

2.8. Lankytojas sutinka, kad Svetainėje po registracijos proceso sistemos automatiškai, jo pateiktų Duomenų pagrindu, sukurto viešiojo profilio Duomenys būtų prieinami kitiems Lankytojams (išskyrus duomenis, kurių prieinamumą Lankytojas gali pats apriboti arba kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti skelbiami viešai be pačio asmens sutikimo) ir, kad Zylės grupė negali būti laikoma atsakinga už tokių Duomenų panaudojimą.

2.9. Nuostatos nustatančios asmens Duomenų apsaugą yra įtvirtintos Privatumo apsaugos taisyklėse, kurios yra pateiktos šioje Svetainėje. Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis besąlygiškai ir vienareikšmiškai sutinka su Privatumo apsaugos taisyklių nuostatomis.

Zylės grupė ir Lankytojų teisės bei pareigos

3.1. Zylės grupė pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Lankytojui, keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Zylės grupė niekada nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Zylės grupė dėl tokių veiksmų.

3.2. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Zylės grupė, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

3.3. Zylės grupė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydama priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

3.4. Šalys susitaria, kad Zylės grupė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

3.5. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis panaikindamas savo Duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

3.6. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

3.7. Naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojui draudžiama:

3.7.1. naudotis Svetaine ir paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) paslaugomis;

3.7.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Zylės grupė;

3.7.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

3.7.4. registruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

3.7.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Zylės grupė darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

3.7.6. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga žaidimų ir (ar) konkursų organizuojamų Svetainėje rezultatams pagerinti;

3.7.7. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

3.7.8. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų Lankytojų, naudojantis paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus Lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis turiniu.

3.8. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) paslaugų:

3.8.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

3.8.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio turinio platinimui;

3.8.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

3.8.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito turinio platinimui.

3.9. Zylės grupė ir Lankytojas susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Zylės grupė įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria paslauga.

3.10. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu jis nori gauti mokamą paslauga, jis iš pradžių turi sumokėti Zylės grupė už mokamas paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Zylės grupė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

3.12. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Zylės grupė nekontroliuoja kitų Lankytojų ar trečiųjų asmenų turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir paslaugomis, todėl Zylės grupė neužtikrina tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

3.13. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio turinio.

3.14. Jeigu Lankytojas davė savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tokiu atveju jis supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas gali gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio turinio, kurį teiks Zylės grupė ar tretieji asmenys. Toks turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė registracijos proceso metu. Lankytojas turi teisę atšaukti aukščiau minėtą sutikimą.

3.15. Lankytojas turi teisę komentuoti bei kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais Lankytojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą turinį, bei prieinamas paslaugas. Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas turinys atitiks šiuos reikalavimus:

3.15.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

3.15.2. nepažeis Zylės grupė ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

3.15.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

3.15.4. nesukurs jokių teisinių pareigų Zylės grupė.

3.16. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Duomenimis) ir visas turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, gali būti saugomas Zylės grupė visą lankymosi internetiniame tinklalapyje laiką ir dar 3 (trejus) metus, skaičiuojant nuo Lankytojo (pirkėjo) paskutinio apsilankymo internetiniame tinklalapyje „www.suzyle.lt“. Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir ilgesnį laiką, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

3.17. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne Zylės grupė, yra atsakingas už visą ir bet kokį turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

3.18. Zylės grupė pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Lankytojo komentarus jam apie tai nepranešus.

3.19. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas turinį Lankytojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Zylės grupė šias išimtines teises:

3.19.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

3.19.2.    teisę kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto turinio;

3.19.3.    bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Lankytojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu Zylės grupė ar kitų asmenų veikloje.

Prekių užsakymas Svetainėje

4.1. Lankytojas norimas užsakyti prekes gali rasti Svetainės prekių elektroniniame kataloge (toliau – el. katalogas). El. kataloge visos prekės išdėstytos pagal kategorijas. Norėdamas pamatyti detalesnį konkrečios prekės aprašymą, Lankytojas turi paspausti jos pavadinimą. Zylės grupė pasilieka teisę bet kada ir nepranešusi Lankytojui keisti el. kataloge pateikiamas prekes, jų aprašymus, kainas ir kt. Visas el. kataloge esančias prekes galima užsakyti su tikslu jas įsigyti, tačiau Zylės grupė neatsako už tai, jeigu el. kataloge bus pateiktos prekės, kurių tuo metu Zylės grupė sandėliuose nebus ir dėl kurių sudaryti Pirkimo-Pardavimo sutarties nebus galimybės.

4.2 Lankytojas supranta, kad Svetainėje pateiktų prekių kiekiai bei kainos transliuojamos iš Zylės grupė partnerių katalogų, todėl Zylės grupė turi ribotas jų valdymo galimybes. Gali pasitaikyti retų atvejų, kai užsakymo sudarymo metu nurodytos prekių kainos ir/arba kiekiai buvo klaidingi ir jų įsigyjimas nurodytomis sąlygomis yra neįmanomas. Lankytojas besąlygiškai sutinka su šia galima užsakymo neįvykdymo rizika bei su Zylės grupė teise nutraukti tokių užsakymų vykdymą, taikant restituciją – t.y. grąžinant Lankytojui visas iš jo gautas pinigų sumas bei kompensuojant Lankytojo patirtas užsakymo patvirtinimo išlaidas.

4.3. Visų prekių kainos yra nurodomos eurais (su PVM). Prekių pristatymo kaina, bei užsakymo vykdymo (administravimo) mokesčiai į minėtą prekės kainą neįskaičiuoti ir priklauso nuo bendros užsakymo sumos ir/arba pasirinkto pristatymo/mokėjimo būdo. Pristatymo ir apmokėjimo būdai, jų vykdymo tvarka ir sąlygos yra pateikiami Svetainėje Informacijos skiltyje.

4.4. Lankytojas išsirinkęs El. kataloge prekę ir nusprendęs ją užsakyti, tą gali padaryti spausdamas specialų ženkliuką su užrašu „Į KREPŠELĮ“. Paspaudus „Į KREPŠELĮ“, prekė yra įtraukiama į Lankytojo užsakomų prekių sąrašą-„Krepšelį“. „Krepšelyje“ esančias prekes Lankytojas gali peržiūrėti ir redaguoti jo turinį, t.y. įtraukti į sąrašą naujas prekes arba pašalinti jau esančias, apskaičiuoti pasirinktų prekių bendrą kainą ir kt.

4.5. Lankytojas, norėdamas užsakyti „Krepšelyje“ esančias prekes, tą gali padaryti spausdamas ant specialaus ženkliuko su užrašu „UŽSAKYTI“. Jeigu Lankytojas jau yra užsiregistravęs Svetainėje, jam reikia atlikti prisijungimo prie Svetainės procedūrą, jeigu Lankytojas nėra prisiregistravęs, reikia spausti ženkliuką su užrašu “TĘSTI” ir atlikti registraciją (galima prekes užsakyti ir be registracijos). Registracijos Svetainėje ir prekių užsakymo procedūra yra visiškai saugi. Zylės grupė griežtai laikosi asmens duomenų apsaugos ir saugumo reikalavimų. Nuostatos, nustatančios asmens duomenų apsaugą yra įtvirtintos Privatumo apsaugos taisyklėse, kurios yra pateiktos šioje Svetainėje.

4.6. Lankytojas, užsisakęs prekes, turi nurodyti adresą, kuriuo turi būti pristatytos prekės ir pasirinkti apmokėjimo už prekes būdą. Nurodydamas adresą ir pasirinkdamas apmokėjimo būdą, Lankytojas gali pateikti ir savo pastabas, tarp jų, ar jam bus reikalinga sąskaita-faktūra. Po prekių užsakymo formos užpildymo ir patvirtinimo, elektroniniu paštu Lankytojui išsiunčiamas informacinis laiškas su visa informacija, reikalinga užsakymui patvirtinti, ir unikaliu užsakymo identifikavimo numeriu. Šį laišką Lankytojas privalo išsaugoti, nes tai yra Lankytojo sudaryto užsakymo įrodymas. Lankytojas patvirtina ir supranta, kad užsakymo sudarymas nesukelia jokių pasekmių bei prievolių nei vienai iš šalių, kol jis nebus patvirtintas svetainėje ar patvirtinimo laiške nurodytais būdais (atliekant pilną ar dalinį apmokėjimą, patvirtinant lojalumo kortelės pagalba ir t.t.).

4.7. Lankytojas supranta ir sutinka, kad sudarant užsakymą tarp jo ir Zylės grupė yra sudaroma ne Pirkimo-Pardavimo, o Užsakymo sutartis (preliminari pirkimo-pardavimo sutartis), kurios sąlygos yra pateikiamos užsakymo sudarymo lange prieš sudarant užsakymą, o taip pat pateikiamos užsakymo sudarymo informaciniame laiške, kartu su ateityje galimai sudaromos Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis

4.8. Sudarytą užsakymą Lankytojas gali patvirtinti, atliekant pilną ar dalinį mokėjimą vienų iš Svetainėje siūlomų būdų, įskaitant bankinį pavedimą į Svetainėje nurodytą Zylės grupė banko sąskaitą. Pavedimą galima padaryti naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis arba viename iš bankų skyrių. Lankytojas, atliekantis mokėjimą, privalo nurodyti užsakymo identifikavimo numerį, bei savo vardą ir pavardę.

4.9. Zylės grupė gavus mokėjimą, patvirtina Lankytojo užsakymą, bei pradeda vykdyti savo prievoles, numatytas Užsakymo sutartyje. Lankytojas gali stebėti užsakymo vykdymo eigą, prisijungęs prie savo užsakymo. Apie užsakymo išsiuntimą Lankytojas informuojamas elektroniniu paštu, bei trumpąja sms žinute. Prekės išsiunčiamos per jų aprašymuose nurodytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo užsakymo apdorojimo momento. Esant pristatymo vėlavimams, Zylės grupė privalo apie tai informuoti Lankytoją. Jeigu prekės nepristatomos per minėtą laiką, Zylės grupė gali būti laikoma atsakinga už tai, tik, jeigu tai įvyko dėl jos tiesioginės kaltės.

4.10. Zylės grupė atsakomybė už prekių kokybę, garantiniai terminai ir kiti panašaus pobūdžio klausimai yra įtvirtinami su Lankytoju (pirkėju) patvirtinamojoje pirkimo-pardavimo sutartyje, kurios sąlygos turi viršenybę prieš šias Taisykles.

Intelektinės nuosavybės apsauga

5.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėse esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Zylės grupė sutikimo.

5.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra Zylės grupė nuosavybė arba Zylės grupė juos naudoja vadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galę turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais (naudotojais).

Zylės grupė atsakomybės ribojimas

6.1. Lankytojas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Zylės grupė nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

6.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Zylės grupė pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims.

6.3. Zylės grupė neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį turinį.

6.4. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Zylės grupė nebus atsakinga už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas turinys ar tokio turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis paslaugomis.

6.5. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Zylės grupė niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikoma atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

6.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Zylės grupė niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaines ir (ar) paslaugomis.

Reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimas

7.1. Zylės grupė visus reklaminius ir informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus 5 valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

7.2. Zylės grupė neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Zylės grupė. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui kopijos buvimas Zylės grupė serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

7.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia Svetainės skyriuje “Kontaktai” nurodytais kontaktiniais adresais.

Baigiamosios nuostatos

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Zylės grupė ir Lankytojas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

8.3. Zylės grupė ir Lankytojas susitaria, jog Zylės grupė gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

8.4. Zylės grupė ir Lankytojas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.

8.5. Visi tarp Lankytojo ir Zylės grupė kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Zylės grupė buveinės vietą.

Administravimo mokestis

Už ką mokamas administravimo mokestis?

Siekiant padengti sandėlio sistemų palaikymo ir prekių paruošimo proceso sąnaudas bei kitas užsakymų el. parduotuvėje vykdymą bei paruošimą lydinčias išlaidas yra taikomas administravimo mokestis. Administravimo mokestis yra 0,99 Eur ir yra taikomas tik užsakymams, kurių krepšelio suma yra mažesnė nei 9,99Eur (neskaitant pristatymo išlaidų).

www.suzyle.lt svetainėje užsakymų apmokėjimas greitas, paprastas ir patogus. Atsiskaityti už prekes galite Jums priimtinausiu būdu: banko pavedimu, grynaisiais pinigais pristatymo metu, Paysera mokėjimo sistemomis.

Pagal Zylės grupė naudojimosi svetaine taisykles bei užsakymo sutarties sąlygas – sudaryti ir neapmokėti užsakymai laikomi nepatvirtintais ir nėra vykdomi (išskyrus atvejus, kai pasirenkama mokėti atsiimant prekes). Lankytojai gali be jokių apribojimų sudarinėti užsakymus, tik kol jie nėra apmokėti – jie nebus vykdomi.

Gavę mokėjimą bei patvirtinę užsakymą, nedelsiant pradėsime jį vykdyti ir papildomai informuosime Jus apie jo paruošimą ar pristatymą el. paštu ir SMS žinute.
Daugiau apie prekių pristatymą.

Stebėti užsakymo vykdymo eigą galite prisijungę prie užsakymo vykdymo puslapio. Registruoti vartotojai užsakymo vykdymą gali stebėti savo vartotojo paskyros „Mano paskyra“ punkte „Mano užsakymai“: